toppbanner
Navigeringsknapp Navigationsknapp Navigeringsknapp Navigeringsknapp Navigeringsknapp Navigationsknapp  
  Aktuella Protokoll Stadgar Bilder  

Kallelser till föreningsmöten


Logo Hembygdsförening

Föreningens Stadgar

pil

Stadgar 2014 01 18

§ 1 Föreningens namn är Hembygdsföreningen Lindesnäs gemenskap. Föreningen grundades 2014 01 18. Föreningen är ideell och partipolitiskt, religiöst och etniskt oberoende.

§ 2 Föreningens ändamål är att tillvarata Lindesnäs museums föremål med byggnader och markområde. Tillvarata och bevara Naturstigen med utställningsområden samt verka för hembygden.

§ 3 Medlem är alla personer som har betalat årsavgiften.

§ 4 Årsavgiftens storlek fastställs av årsmötet för kommande verksamhetsår.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 6 Årsmötet/stämman skall hållas i februari månad. Inbjudan skall vara utsänd 14 dagar innan årsmötet. Motioner till årsmötet skall vara ordförande tillhanda sju (7) dagar innan årsmötet. Styrelsen behandlar motionerna via mail eller telefon.
Årsmötet/stämman är beslutande om sex (6) medlemmar är närvarande.
Ordförande har utslagsröst.

§ 7 Vid årsmötet väljs en styrelse på följande vis:
Ordförande på ett (1) år.
Fyra (4) ledamöter väljs varav två (2) vart annat år med en tid av två (2) år.
Två (2) suppleanter väljs med en tid av ett (1) år.
Suppleanter deltar i alla möten med förslagsrätt.
Vald styrelse väljer inbördes: Kassör, sekreterare samt vice ordförande.
Styrelsens ansvar är:
Verkställa årsmötets fattade beslut.
Arbeta utifrån medlemmarnas vilja.
Förvalta föreningens tillgångar.
Föra redovisning över föreningens räkenskaper.
Föra medlemsförteckning.
Årligen vid årsmötet avge förvaltningsberättelse över föreningens ekonomi och verksamhet.

Vid årsmötet väljs vidare en revisor på två (2) år samt en revisorssuppleant på ett (1) år. Revisorernas ansvar är:
Fortlöpande hålla sig informerade om föreningens ekonomi och verksamhet.
Se till att styrelsen efterlever fattade beslut.
Vara ett stöd för styrelsen.
Vid årsmötet bör en valberedning väljas.
Revisorer och valberedning skall kallas till alla möten och har rätt att delta vid alla möten.

§ 8 Firmatecknare är ordförande tillika kassör i förening.

§ 9 Stadgeändring kan ske först efter två (2) stämmobeslut med beslutsmässigt deltagande och med kvalificerad majoritet vid årsmötet med minst en månads mellanrum. Stämman är att jämställa med årsmöte.

§ 10 Föreningens styrelse skall sammanträda efter behov dock minst fyra (4) gånger per verksamhetsår. Mötena skall protokollföras.

§ 11 Upplösning av föreningen kan först ske efter två (2) stämmobeslut med kvalificerad majoritet, 2/3 av medlemmarna närvarande, där minst en månad förflutit mellan stämmorna.

Vi upplösningen av föreningen skall museets tillgångar tillfalla Dalarnas museum, Naturstigen återgå till Bergviks ägo.